Eladási és szállítási feltételek

Eladási és szállítási feltételek

 1. MEGÁLLAPODÁS Ezen dokumentum rögzíti az eladás és szállítás feltételeit, amelyek a Platform Specialty Products Corporation-re, mint eladóra (továbbiakban: Eladó), illetve a megrendelőkre (továbbiakban: Vevő) minden megrendelés esetén vonatkoznak. Minden megrendelés magába foglalja ezen Eladási és Szállítási Feltételek (E.Sz.F.) elfogadását. Az ezen dokumentumban foglaltak irányadóak minden továbbiakban említett, ezektől eltérő feltétellel szemben.  Amennyiben a felek között ezen E.Sz.F.-nek ellentmondó külön írásos megegyezés jött létre, az írott megegyezés az irányadó. A megrendeléssel a Vevő elfogadja az eladás és szállítás feltételeit. Ezen eladási és szállítási feltételek felülírnak bármilyen, a megrendelőben, vagy a Vevő által benyújtott egyéb dokumentumban foglalt feltételt, kivéve, ha ezen eltérő, vagy további feltételeket az Eladó írásban elfogadta. A megrendelő Eladó általi elfogadása esetén, ezen E.Sz.F. és ezen dokumentum jelenti a Vevő és az Eladó közti Megállapodást, a megrendelőben foglalt termékekre (Termékek).

 2. KISZÁLLÍTÁS Az Eladó törekszik a megrendelőben megjelölt szállítási dátumok tartására, de nem vonható felelősségre, amennyiben ezek nem teljesülnek. Minden, az Eladó által megadott szállítási dátum és időpont csupán becslés. Az Eladó fenntartja a korai, illetve részletekben történő szállítás és az ennek megfelelő számlázás jogát. Az Eladó által a szállítólevélen megadott súlyok és mennyiségek az irányadóak, kivéve, ha a szállítást követő hét (7) napon belül a Vevő bizonyítani tudja, hogy ezek hibásak voltak.

 3. VÁLTOZÁSOK A Vevő kizárólag az Eladó írásbeli hozzájárulásával módosíthat folyamatban lévő megrendeléseket. A megrendelések minden ilyennemű lemondása vagy módosítása esetén az Eladó külön feltételeket szabhat, például az Eladó ezekkel kapcsolatos költségeinek, kiadásainak vagy veszteségeinek megtérítésére kötelezheti a Vevőt.

 4. FIZETÉS A fizetési határidő a számlázás dátumától számított 30 nap.  A Vevő a termék kiszállítását követően állíthat ki számlát. A fizetés szempontjából minden szállítási részlet külön megrendelésnek számít. A fizetés a számlán meghatározott kedvezményezett irányába, a számlán meghatározott címre és a megadott pénznemben kell, hogy történjen. Bármilyen határidőn túli fizetés esetén a Vevő havonta 1,5% késedelmi díjat számol fel, vagy a törvény által megszabott maximumot, amelyik érték kisebb. Az Eladónak fizetendő összegek semmilyen mértékben nem csökkenthetőek bármely Eladóval vagy harmadik személlyel szembeni viszontkeresetre, beszámításra, kiigazításra vagy bármely egyéb jogalapra hivatkozva. Amennyiben a Vevő nem fizet ki egy vagy több kiszállítást a határidőig, az Eladónak további jogorvoslatok mellett joga van (a) a további megrendeléseket felfüggeszteni vagy lemondani, vagy (b) a kiszállítás időpontjában vagy azelőtt, készpénzben történő fizetést előírni. Amennyiben az Eladó nem találja megfelelőnek a Vevő pénzügyi életképességét, az Eladó készpénzben történő fizetést, vagy egyéb kielégítő biztonsági intézkedéseket írhat elő, mielőtt további Termékeket szállít. A Vevő beleegyezik, hogy hitelinformációit az Eladónak kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

 5. ÁRAK Amennyiben nem szerepel másképpen egy elfogadott megrendelőn, a Termékek árát az Eladó határozza meg a megrendelő elfogadásának napján. Az Eladó árajánlatai kizárólag tájékoztató jellegűek, az Eladó fenntartja az árak bármely időben történő megváltoztatásának jogát.  Az árak nem tartalmazzák az adókat és egyéb díjakat, és néhány esetben nem tükrözik a nyersanyag-felárakat.

 6. ADÓK ÉS EGYÉB DÍJAK A Vevőnek kötelessége az Eladó minden kormányzati szervnek fizetendő, az eladott Termékek termelésével, eladásával, szállításával, kiszállításával és használatával kapcsolatos költségét megtéríteni, például adók, jövedéki adó vagy egyéb díjak.

 7. SZÁLLÍTÁS, TULAJDONJOG, KÁRKOCKÁZAT Az Eladó a Terméket az Incoterms 2010 FCA szokványa alapján szállítja ki. A Termék tulajdonjoga és kárkockázata a Termék a kiszállítóhoz, a kiszállítási ponthoz történő megérkezést követően száll át a Vevőre.

 8. SZELLEMI TULAJDONJOGOK A Vevőt a Termék megvásárlása nem ruházza fel semmilyen olyan joggal, amelyet a termékkel kapcsolatos szabadalom, védjegy vagy bármely szellemi tulajdonjog. Az eladott Termék minden szellemi tulajdonjoga az Eladó birtokában marad.

 9. GARANCIA. Az Eladó garanciát vállal rá, hogy a Termék a Vevőhöz történő kiszállítása időpontjában megfelel a gyártó adott termékre vonatkozó írott szabványnak. A Termék alkalmasságának felmérése, és a Vevő céljaihoz megfelelő Termék kiválasztása a Vevő kizárólagos felelőssége. Az Eladó bármely, a termék kiválasztására és felhasználására történő javaslata megbízhatónak tekinthető, de az Eladó nem ad garanciát a termék alkalmazása által elért eredményre, mivel a Termék Vevő általi alkalmazásának körülményeire és módjára nincsen ráhatással. Az Eladó nem tehető felelőssé az alábbi esetekből adódó problémákért: 1) a Vevő vagy harmadik fél gondatlansága; 2) a Termék módosítása, szennyezése vagy helytelen használata; 3) bármely, a Vevő kérésére történő módosítás; 4) az Eladó által biztosított, ipari szabványoknak megfelelő egészségügyi és biztonsági előírások Vevő általi be nem tartása; és/vagy 5) a törvények be nem tartása a Vevő részéről  Végül, az Eladó nem köteles a garanciális igényekre reagálni az alábbi esetekben: 1) a garancia lejárta után kerültek benyújtásra; vagy 2) az Eladónak nincs megfelelő lehetősége megvizsgálni a szóban forgó Terméket, és a Vevő az Eladó kérésére nem juttatja vissza azt az Eladónak.

 10. GARANCIÁLIS IGÉNYEK BENYÚJTÁSI IDEJE, NYILATKOZAT A Vevő semmilyen esetben sem nyújthat be garanciális igényt, vagy tehet az Eladóval szemben bármilyen lépést a Termék hibás voltának felfedezését követő 7. nap után, vagy 6 hónappal a szóban forgó termék kiszállítását követően. Amennyiben a Vevő a megadott időtartamon belül nem küld írásos értesítést garanciális igényéről, vagy nem tesz bármely lépést, ez ezeknek a jogainak teljes és feltétlen feladását jelenti. EZEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKEN KÍVÜL AZ ELADÓ NEM AD SEMMILYEN GARANCIÁT, KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN, FÜGGETLENÜL AZ ERRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKTÓL, MAGÁBAN FOGLALVA, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBIAKAT: KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGI GARANCIA, ADOTT CÉLNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELŐSÉG, ÉS/VAGY JOGSÉRTÉS. A VEVŐ FIGYELEMBE VESZI A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZATOT, LEGYEN SZÓ KIZÁRÓLAGOS, VAGY EGYÉB ANYAGOKKAL EGYÜTTES HASZNÁLATÁRÓL, BÁRMELY FOLYAMAT SORÁN.

 11. KÖTELEZETTSÉGEK MEGHATÁROZÁSAAZ ELADÓ SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK EREJÉIG VONHATÓ FELELŐSSÉGRE A VEVŐ ÁLTAL, LEGYEN SZÓ SZERZŐDÉSSZEGÉSRŐL, GARANCIÁLIS IGÉNYEKRŐL, OKOZOTT KÁROKRÓL (GONDATLANSÁG): (a) HELYETTESÍTŐ TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, (b) TERMÉK MÓDOSÍTÁSA, vagy (c) A TERMÉK VÁSÁRLÁSI ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE A VEVŐNEK, VAGY EZZEL AZONOS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉS ELENGEDÉSE.  A FENTIEKKEL ELLENTÉTBEN, AZ ELADÓ SEMMILYEN ESETBEN NEM KÖTELES A VEVŐ BÁRMELY KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, FOKOZOTT KÁRÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉRE, VAGY BÜNTETŐ CÉLÚ KÁRTÉRÍTÉSRE, AZ ALÁBBI ESETEKET MAGÁBAN FOGLALVA: NYERESÉGKIESÉS, ELVESZTETT LEHETŐSÉG, ÉRTÉKCSÖKKENÉS, AMELY AZ ELADÓ ÁLTALI JÓTÁLLÁS VAGY EZEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY BÁRMELY MÁS OKBÓL KIFOLYÓLAG ADÓDIK A TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN.  A VEVŐ KIFEJEZETTEN LEMOND BÁRMELY JOGORVOSLATRÓL, AMELY EZEN RENDELKEZÉSSEL NINCSEN ÖSSZHANGBAN, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG.

  A nem megfelelőnek tartott terméket csak a fentiekben leírt módon lehet eljuttatni az Eladónak, kidobni tilos ezen esetben. Az Eladó semmilyen esetben nem felelős semmilyen veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amely a Vevő vagy bármely harmadik személy bármely cselekedetéhez, mulasztásához, információ helytelen értelmezéséhez kapcsolatos.

 12. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI A fentiekben felsorolt kötelezettségek mellett a Vevő vállalja a Termék és tartályainak kezeléséből, használatából és alkalmazásából származó összes kockázatot és felelősséget.  A Vevő beleegyezik, hogy megismerkedik a Termék és a csomagolás kezelésével és használatával kapcsolatos, személyeket és vagyontárgyakat érintő kockázatokkal, és ezt a tudását naprakészen tartja (az Eladó igénybevétele nélkül).  A Vevőnek kötelessége az alkalmazottait, ügynökeit, viszonteladóit, tanácsadóit, független vállalkozóit, és bárkit, aki az előrelátható jövőben kezelni vagy használni fogja a Terméket, a kockázatokról értesíteni.  A Vevő az alábbiakban beleegyezik, hogy az Eladót minden leányvállalatával, kapcsolt vállalatával, és ezek igazgatóival, vezetőivel, részvényeseivel, alkalmazottaival, ügynökeivel, jogutódaival és megbízottaival felmenti minden kötelezettség, veszteség, költség, kár, beleértve: ésszerű ügyvédi díjak, amelyek a követeléssel kapcsolatosak (kivétel, amennyiben végül bizonyossá válik, hogy a kár az Eladó nagymértékű hanyagságának vagy szándékos kötelezettségszegéséből fakadt), és a (a) Termék Vevő vagy kapcsolt vállalatai általi kezeléséből, függetlenül attól, hogy a  Termék bármely más anyaggal, felszereléssel, bármely gyártási folyamatban vett részt; (b) a Vevő vagy kapcsolt vállalatai nem felelnek meg a jogi szabályozásnak; (c) a Vevő vagy tagvállalatainak a Termék kezelése vagy használata során eltulajdonít vagy megszeg szellemi tulajdonjogokat, ideértve, de nem kizárólagosan: szabadalom, védjegy, szerzői jog, (ezek a Szakaszban minden Vevőre vonatkozó rész magába foglalja a Vevő és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és képviselőit).  Amennyiben az Eladó sikeres jogi lépéseket tesz ezen eladási és szállítási feltételeinek érvényesítéséhez, jogában áll kötelezni a Vevőt a jogi költségek megtérítésére (ideértve, de nem kizárólagosan, ésszerű ügyvédi díjak és kiadások).

 13. MENTESÜLÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS ALÓL Az Eladó nem tehető felelőssé szerződésszegésért vagy késedelemért, amely rajta kívül álló okokból következett be, ideértve, de nem kizárólagosan: a Vevő saját eljárásai és mulasztásai, természeti katasztrófák, sztrájkok vagy egyéb szakszervezeti viták, terrorcselekmények, háború, üzemleállás, önkéntes vagy önkéntelen rendelkezésre állás bármely jogi, rendeleti, szervezeti vagy kormányszervi kérés esetén, üzemanyag, alapanyag vagy alkatrészek beszerzésének lehetetlensége, a gépek vagy felszerelés meghibásodásai, tűzesetek, robbanások vagy balesetek. Az Eladó továbbá mentesül szerződésszegés alól, amennyiben a Termék előállításához nem képes nyersanyagokhoz hozzájutni (kereskedelmi szempontból ésszerűen). Bármely ilyen esemény bekövetkezése esetén az Eladónak joga van eldönteni, hogy a megmaradó termelést és termékeket milyen módon allokálja a vásárlók számára, és a Vevő ezennel mentesíti az Eladót a megrendelések teljesítésének kötelezettsége alól.

 14. TERMÉK VISSZAJUTTATÁSA Az Eladó nem vesz vissza semmilyen, előírásoknak megfelelő terméket, illetve a Vevő nem mondhat le megrendelést az Eladó írott beleegyezése nélkül.  Ezen hozzájárulás az Eladó saját belátása alapján adható, és az Eladó felszámíthat 25%-nyi visszavételi díjat a visszavett Termékekre.  A Vevő minden Terméket az Eladó instrukcióinak megfelelően, saját költségén vállalja a termék visszaszállítását.

 15. VISSZAKÜLDENDŐ TARTÁLYOK Amennyiben a szállításhoz visszaküldendő tartályokra van szükség, ezek tulajdonjoga az Eladónál marad, és jó állapotban kell visszaküldeni (normális használatból származó kopás és elhasználódás elfogadható) a Termék kiszállítását követő 60 napon belül (fuvardíj összegyűjtése).  Az Eladó kérése esetén a Vevő beleegyezik, hogy amennyiben nem, vagy nem megfelelő állapotban juttatta vissza a tartályokat, ésszerű áron megvásárolja őket. Az Eladó saját belátása alapján dönthet úgy, hogy a visszaküldendő tartályokra letétet kér.

 16. A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS Ezen Megállapodás végrehajtása keretében mindkét fél vállalja, hogy megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak, állami szabályozásnak és rendelkezésnek.

 17. KORRUPCIÓELLENES INTÉZKEDÉSEK Amennyiben a Vevő az Eladó Termékeinek viszonteladója, a Vevő igazolja, hogy (i) eddig és ezután is megfelelt az Eladó Külföldi Korrupt Gyakorlatok Törvényének / Korrupcióellenes Politikájának (amely megtalálható az Eladó weboldalán: www.platformspecialtyproducts.com), és minden alkalmazandó korrupcióellenes jogszabálynak, ideértve, de nem kizárólagosan: az Egyesült Államok Korrupt Gyakorlatok Törvényét (együtt: Vonatkozó Jogszabályok); és (ii) eddig és ezután sem fog fizetni, felajánlani, direkt vagy indirekt módon engedélyezni pénzek vagy értékek eljuttatását (a) kormánytisztviselő, kormányalkalmazott, politikai párt, vagy köztisztségviselő-jelölt számára jog-ill. döntéshozatali befolyásolás céljából, üzleti megrendelés megszerzésének vagy megtartásának, vagy más tisztességtelen előnyhöz jutásnak okán, vagy (b) bármely magánszemélynek, akiről ésszerűen elképzelhető, hogy az összeg címzettjét kötelessége megszegésére buzdítja.  Az Eladó ellenőrizheti a Vevő könyvvitelét és nyilvántartását, és belső ellenőrizést végezhet, hogy megbizonyosodjon a Korrupcióellenes Politika és Vonatkozó Jogszabályok betartásáról.  A Vevő beleegyezik, hogy amennyiben a Korrupcióellenes Politika és Vonatkozó Jogszabályok bárminemű, Eladót vagy annak bármely kapcsolt vállalatát, vagy a Vevő bármely cselekedetét ill. alkalmazottját érintő megszegéséről tudomást szerez, azonnal kötelessége ezt írásban az Eladó tudomására hozni.

 18. VEGYES PONTOK Ezen Megállapodás a Vevő által nem átruházható. Amennyiben ezen Megállapodás bármely rendelkezését egy illetékes bíróság érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak ítéli, ezen rendelkezést a Megállapodás kívánt hatása szem előtt tartásával amennyire csak lehet, jogszerűen és végrehajthatóan követni kell, amennyiben ez lehetetlen, akkor ezen mértékben semmisnek kell tekinteni, a Megállapodás többi részét nem érintve. A felek elhárítják az ENSZ Közgyűlés az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezményének alkalmazását a kapcsolódó Termékek adásvételével kapcsolatban. Ezen Megállapodásra az Eladó székhelyére vonatkozó törvények érvényesek, a Vevő beleegyezik, hogy az Eladó székhelyének bíróságai törvénykezzenek felette. Ettől eltérő rendelkezések hiányában minden ezen Megállapodással kapcsolatos értesítést írásban kell benyújtani, vagy postai úton, vagy mailben, vagy tanúsított levelezési rendszeren keresztül (kézhezvétel napjának megadásával), és azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amelyiken a levél személyesen kézbesítésre került, az email elküldésre került, vagy három (3) nappal a postára adás után. Ezen Eladási és Szállítási Feltételek első bekezdésében megadott kivételeken kívül ezen dokumentum teszi ki a felek közötti teljes, Termékekre vonatkozó adásvételi megállapodást, és nincsenek olyan értelmezések, megállapodások és nyilatkozatok, kifejezetten vagy hallgatólagosan, amelyeket a ezen dokumentum nem tartalmaz a fenti tárgyra vonatkozóan. Ezen Eladási és Szállítási Feltételek semmilyen olyan módosítása nem érvényes az Eladóra, amelyhez nem járul írásban hozzá.